Masz prawo nas wypróbować >>>

Co powinna zawierać każda umowa

W pierwszym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie elementy powinna zawierać każda umowa, aby mogła być realizowana przez strony a w miarę potrzeby stanowiła podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Przez zawarcie umowy dochodzi do złożenia dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, ustalenia praw i obowiązków stron a także zawiązania tzw. węzła prawnego.

Umowa pisemna jest bardzo ważnym dokumentem dla stron, gdyż zawiera informacje o stosunku prawnym, a także może stanowić dowód przysługiwania stronom określonych praw i obowiązków.

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa?

 

Określenie rodzaju umowy

 

Pierwszym i podstawowym elementem umowy jest jej nazwa, która powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, jaki rodzaj umowy został zawarty.

Nazwa umowy powinna znajdować na górze pierwszej strony dokumentu.

Należy pamiętać, że o rodzaju zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa.

To postanowienia umowne wskazują, jaki rodzaj umowy sporządzono.

 

Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy

 

Wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy ma znaczenie dla identyfikacji umowy czy też np. dla ustalenia jaki jest termin wymagalności świadczeń, określenia terminu przedawnienia roszczeń.

Przykład:

„Zawarta 29 października 2019 roku w Poznaniu”.

Umowa może także zostać zawarta w dwóch różnych miejscach – na odległość.

Oznaczając miejsce zawarcia umowy można również zawrzeć zapis o tym, gdzie umowa ma zostać wykonana.

 

Oznaczenie stron umowy

 

Jest to zapis niezbędny, bowiem z niego wynika jakie osoby zawarły umowę.

Przy oznaczaniu strony należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu (ewentualnie adres do doręczeń), numer PESEL lub numer KRS spółki oraz NIP, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ewentualnie numer i serię dowodu osobistego.

W przypadku zawierania umowy z podmiotem gospodarczym powinno się wskazać sposób jego reprezentacji i osobę lub osoby zawierające umowę w jego imieniu.

 

Oświadczenia stron

 

Oświadczenia stron są podstawowym elementem umowy. Precyzują przedmiot umowy oraz wskazują uprawnienia i zobowiązania stron.

Przy sporządzaniu tej części umowy należy być bardzo dokładnym. Wszelkie postanowienia powinny być opisane precyzyjnie i szczegółowo, aby w przyszłości nie powstały wątpliwości.

Oświadczenia stron określają zobowiązania stron wobec siebie oraz uprawnienia jakie płyną z zawartej umowy.

 Przykład:

„Sprzedający oświadcza, że …”.

W wielu umowach należy precyzyjnie określić przedmiot umowy.

Przykład:

„Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 500 m2 położonej w Poznaniu przy Bez nazwy 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00000000/0, zabudowanej budynkiem składającym się z dwóch kondygnacji o powierzchni 200 m2, który w dalszej części niniejszej Umowy będzie określany jako Przedmiot dzierżawy.”.

Kolejny zapis umowy dotyczy świadczeń stron.

Przykład:

„Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków Przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.”.

Następnie w umowie należy wskazać, jak będą spełnione świadczenia, jaki jest termin płatności (ewentualne rozłożenie zobowiązania na raty) a także podać numer rachunku bankowego czy termin wydania przedmiotu umowy.

Przykład:

„Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) miesięcznie płatnego z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.”.

Poszczególne postanowienia umowy i ich szczegółowość będą zależne od rodzaju zawartej umowy oraz ustaleń stron.

 

Czas obowiązywania umowy

 

Umowa może obowiązywać w ściśle odkreślonym przedziale czasu albo na czas nieokreślony.

Przykłady:

„Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.”;

„Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku.”.

 

Określenie sposobu rozwiązania umowy

 

Stosowny zapis w umowie pozwoli jednej ze stron lub obu (wielu) stronom na rozwiązanie umowy, gdy nie jest możliwe dokonanie tego za porozumieniem stron.

Przykład:

„Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.”.

 

Odpowiedzialność stron

 

W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące odpowiedzialności stron np. z tytułu wad, rękojmi, gwarancji, itp., na podstawie których jedna strona będzie mogła dochodzić od drugiej strony roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa

 

W umowie powinno być podane jakie akty prawne (np. ustawy) regulują stosunek prawny zawarty przez strony.

Przykład:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.”.

 

Sprzeczność umowy z przepisami prawa

 

Umowa sprzeczna z przepisami prawa lub mająca na celu ich obejście jest nieważna, chyba, że przepis szczególny będzie stanowić o innym skutku.

Jeżeli część postanowień umowy jest dotknięta nieważnością, to w pozostałej części pozostaje ona w mocy.

 

Postanowienia końcowe umowy

 

Na postanowienia końcowe umowy składa się szereg różnych zapisów dotyczących np.: formy składania przez strony oświadczeń w jej wykonaniu jak również zmiany bądź rozwiązania, sposobu rozwiązywania sporów (np. w drodze mediacji lub arbitrażu) i właściwości sądu do rozpoznania sprawy oraz inne.

Przykłady:

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”;

„Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.”;

„Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.”.

 

Każda umowa powinna być precyzyjna i zgodna z przepisami prawa.

Przedstawione powyżej elementy umowy zostały podane jako przykładowe, gdyż ich rodzaj i poszczególne zapisy są zależne od typu umowy, albowiem każdy stosunek zobowiązaniowy jest indywidualny i cechują go różne postanowienia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu umowy, skonsultowaniu projektu umowy bądź dokonaniu analizy zawartej umowy zadzwoń pod numer telefonu 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres: pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwsze spotkanie w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


Blog Prawniczy

  • Nabywanie i zbywanie nieruchomości przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

    Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej także jako: spółka) mogą nabywać i zbywać nieruchomości. Czynności te są jednak obwarowane ograniczeniami wynikającymi z przepisów Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: KSH) lub umowy spółki. W artykule wskazano, kto decyduje o nabyciu i zbyciu nieruchomości należącej do spółki z o.o. oraz jakie kroki należy podjąć, aby dokonane czynności były skuteczne.

    więcej

  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

    Obiekt budowlany powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Dopuszczalna jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jednak, aby ją wprowadzić należy najpierw dokonać zgłoszenia.

    więcej