Masz prawo nas wypróbować >>>

Co powinna zawierać każda umowa

W pierwszym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie elementy powinna zawierać każda umowa, aby mogła być realizowana przez strony a w miarę potrzeby stanowiła podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem.

Przez zawarcie umowy dochodzi do złożenia dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, ustalenia praw i obowiązków stron a także zawiązania tzw. węzła prawnego.

Umowa pisemna jest bardzo ważnym dokumentem dla stron, gdyż zawiera informacje o stosunku prawnym, a także może stanowić dowód przysługiwania stronom określonych praw i obowiązków.

 

Jakie elementy powinna zawierać umowa?

 

Określenie rodzaju umowy

 

Pierwszym i podstawowym elementem umowy jest jej nazwa, która powinna jasno i precyzyjnie wskazywać, jaki rodzaj umowy został zawarty.

Nazwa umowy powinna znajdować na górze pierwszej strony dokumentu.

Należy pamiętać, że o rodzaju zawartej umowy decyduje jej treść, a nie nazwa.

To postanowienia umowne wskazują, jaki rodzaj umowy sporządzono.

 

Oznaczenie daty i miejsca zawarcia umowy

 

Wskazanie daty i miejsca zawarcia umowy ma znaczenie dla identyfikacji umowy czy też np. dla ustalenia jaki jest termin wymagalności świadczeń, określenia terminu przedawnienia roszczeń.

Przykład:

„Zawarta 29 października 2019 roku w Poznaniu”.

Umowa może także zostać zawarta w dwóch różnych miejscach – na odległość.

Oznaczając miejsce zawarcia umowy można również zawrzeć zapis o tym, gdzie umowa ma zostać wykonana.

 

Oznaczenie stron umowy

 

Jest to zapis niezbędny, bowiem z niego wynika jakie osoby zawarły umowę.

Przy oznaczaniu strony należy podać takie informacje jak: imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu (ewentualnie adres do doręczeń), numer PESEL lub numer KRS spółki oraz NIP, w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą, ewentualnie numer i serię dowodu osobistego.

W przypadku zawierania umowy z podmiotem gospodarczym powinno się wskazać sposób jego reprezentacji i osobę lub osoby zawierające umowę w jego imieniu.

 

Oświadczenia stron

 

Oświadczenia stron są podstawowym elementem umowy. Precyzują przedmiot umowy oraz wskazują uprawnienia i zobowiązania stron.

Przy sporządzaniu tej części umowy należy być bardzo dokładnym. Wszelkie postanowienia powinny być opisane precyzyjnie i szczegółowo, aby w przyszłości nie powstały wątpliwości.

Oświadczenia stron określają zobowiązania stron wobec siebie oraz uprawnienia jakie płyną z zawartej umowy.

 Przykład:

„Sprzedający oświadcza, że …”.

W wielu umowach należy precyzyjnie określić przedmiot umowy.

Przykład:

„Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej o powierzchni 500 m2 położonej w Poznaniu przy Bez nazwy 1, dla której Sąd Rejonowy Poznań –Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00000000/0, zabudowanej budynkiem składającym się z dwóch kondygnacji o powierzchni 200 m2, który w dalszej części niniejszej Umowy będzie określany jako Przedmiot dzierżawy.”.

Kolejny zapis umowy dotyczy świadczeń stron.

Przykład:

„Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do używania i pobierania pożytków Przedmiot dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.”.

Następnie w umowie należy wskazać, jak będą spełnione świadczenia, jaki jest termin płatności (ewentualne rozłożenie zobowiązania na raty) a także podać numer rachunku bankowego czy termin wydania przedmiotu umowy.

Przykład:

„Dzierżawca zobowiązuje się do uiszczania Wydzierżawiającemu czynszu dzierżawnego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) miesięcznie płatnego z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Wydzierżawiającego.”.

Poszczególne postanowienia umowy i ich szczegółowość będą zależne od rodzaju zawartej umowy oraz ustaleń stron.

 

Czas obowiązywania umowy

 

Umowa może obowiązywać w ściśle odkreślonym przedziale czasu albo na czas nieokreślony.

Przykłady:

„Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.”;

„Umowa będzie obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku.”.

 

Określenie sposobu rozwiązania umowy

 

Stosowny zapis w umowie pozwoli jednej ze stron lub obu (wielu) stronom na rozwiązanie umowy, gdy nie jest możliwe dokonanie tego za porozumieniem stron.

Przykład:

„Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.”.

 

Odpowiedzialność stron

 

W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące odpowiedzialności stron np. z tytułu wad, rękojmi, gwarancji, itp., na podstawie których jedna strona będzie mogła dochodzić od drugiej strony roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

 

Uzupełnienie treści umowy przez przepisy prawa

 

W umowie powinno być podane jakie akty prawne (np. ustawy) regulują stosunek prawny zawarty przez strony.

Przykład:

„W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.”.

 

Sprzeczność umowy z przepisami prawa

 

Umowa sprzeczna z przepisami prawa lub mająca na celu ich obejście jest nieważna, chyba, że przepis szczególny będzie stanowić o innym skutku.

Jeżeli część postanowień umowy jest dotknięta nieważnością, to w pozostałej części pozostaje ona w mocy.

 

Postanowienia końcowe umowy

 

Na postanowienia końcowe umowy składa się szereg różnych zapisów dotyczących np.: formy składania przez strony oświadczeń w jej wykonaniu jak również zmiany bądź rozwiązania, sposobu rozwiązywania sporów (np. w drodze mediacji lub arbitrażu) i właściwości sądu do rozpoznania sprawy oraz inne.

Przykłady:

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.”;

„Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.”;

„Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.”.

 

Każda umowa powinna być precyzyjna i zgodna z przepisami prawa.

Przedstawione powyżej elementy umowy zostały podane jako przykładowe, gdyż ich rodzaj i poszczególne zapisy są zależne od typu umowy, albowiem każdy stosunek zobowiązaniowy jest indywidualny i cechują go różne postanowienia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu umowy, skonsultowaniu projektu umowy bądź dokonaniu analizy zawartej umowy zadzwoń pod numer telefonu 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres: pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwsze spotkanie w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.


Blog Prawniczy

 • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości – przeczytaj zanim podpiszesz

  W kolejnym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się czy do podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości konieczny jest notariusz, jakie są skutki jej zawarcia oraz na co należy zwrócić uwagę przy sporządzaniu takiej umowy.

  Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (dalej także jako: umowa przedwstępna) jest popularną formą zabezpieczenia interesów zarówno sprzedającego jak i kupującego nieruchomość.

  Strona, która bez odpowiedniej wiedzy zawrze umowę przedwstępną może sobie przysporzyć więcej kłopotów niż korzyści.

  Umowa przedwstępna spełnia funkcję gwarancyjną, że w przyszłości dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej, która z jakichś przyczyn w danym momencie nie może zostać podpisana.

  Zgodnie z przepisami prawa, umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości będzie to co najmniej określenie stron, przedmiotu umowy, ceny i terminu jej zapłaty oraz terminu zawarcia umowy przyrzeczonej.

  więcej

 • Co powinna zawierać każda umowa

  W pierwszym artykule z cyklu „Z prawem do celu” dowiecie się jakie elementy powinna zawierać każda umowa, aby mogła być realizowana przez strony a w miarę potrzeby stanowiła podstawę do dochodzenia roszczeń przed sądem.

  Przez zawarcie umowy dochodzi do złożenia dwóch lub więcej zgodnych oświadczeń woli, ustalenia praw i obowiązków stron a także zawiązania tzw. węzła prawnego.

  Umowa pisemna jest bardzo ważnym dokumentem dla stron, gdyż zawiera informacje o stosunku prawnym, a także może stanowić dowód przysługiwania stronom określonych praw i obowiązków.

   

  więcej