Blog prawniczy
Kancelaria

Charakter prawny dziennika budowy jako dowodu w postępowaniu cywilnym

Kancelaria
Facebook
LinkedIn

W wyroku z 16 listopada 2016 roku o sygn. akt I CSK 795/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie oceny charakteru prawnego dziennika budowy jako dowodu w postępowaniu cywilnym.

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, w której skarżący kwestionował ocenę Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którą treść zapisów dziennika budowy, stanowiącego dowód w sprawie, nie korzysta z wynikających z art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: K.p.c.) domniemań prawdziwości i prawidłowości zawartych w nim twierdzeń, gdyż nie jest to dokument urzędowy.

Zdaniem skarżącego, o posiadaniu przez dziennik budowy charakteru dokumentu urzędowego świadczy treść art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: PrBud), zgodnie z którym: „Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”.

Należy wskazać, że w postępowaniu cywilnym rozróżnia się dokumenty urzędowe (vide: art. 244 K.p.c.) oraz dokumenty prywatne (vide: art. 245 K.p.c.).

Zgodnie z art. 244 § 1 K.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Natomiast dokument prywatny, sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (vide: art. 245 K.p.c.).

Sąd Najwyższy wskazał, że dokumenty urzędowe w świetle art. 244 K.p.c. muszą co do zasady pochodzić od podmiotów prawa publicznego.

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1) PrBud jest obowiązkiem kierownika budowy (robót), który nie jest organem władzy publicznej lub innym wskazanym w art. 244 K.p.c.

Skoro kierownik budowy (robót) nie jest organem władzy publicznej, prowadzony przez niego dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym.

Sąd Najwyższy stwierdził, że dziennik budowy stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 K.p.c., wobec czego:

[…] przytoczone przez skarżącego wpisy kierownika budowy wyrażały jedynie jego opinię, która nie była wiążąca dla Sądu orzekającego w sprawie.”.

Dziennik budowy może stanowić dowód w sprawie, a okoliczności w nim przytoczone mogą mieć wpływ na jej rozstrzygnięcie, choć prawdziwość tych okoliczności podlega badaniu Sądu, chociażby w odniesieniu do pozostałych dowodów.

W przypadku dziennika budowy ma to szczególne znaczenie, ponieważ jest to dokument sporządzany przez konkretny, wykwalifikowany podmiot, który ma obowiązek odnotowywać w nim przebieg budowy (robót).

Tym samym, skoro dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 K.p.c., zapisy w nim zawarte nie mogą korzystać z domniemania prawdziwości i prawidłowości, jak w przypadku informacji zamieszczonych w dokumencie urzędowym.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj