Blog prawniczy
Kanzlei

Usunięcie wady istotnej lokalu lub domu jednorodzinnego

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

W nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) m.in. wprowadzono procedurę usunięcia wady istotnej lokalu lub domu jednorodzinnego.

Pojęcie wady istotnej nie jest zdefiniowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Jest interpretowane w nauce prawa i orzecznictwie sądów. Wskazuje się m.in., że wadą istotną jest taka, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych danemu dziełu, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od zamówienia.

W przypadku uznania przez dewelopera wady istotnej w protokole odbioru, stosuje się odpowiednio procedurę usunięcia wad, tj.:

– deweloper jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru usunąć uznane wady lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

– jeżeli deweloper, mimo zachowania należytej staranności, nie usunie wad w ww. terminie 30 dni, wskazuje inny termin usunięcia wad wraz z uzasadnieniem opóźnienia. Termin ten nie może powodować nadmiernych niedogodności dla nabywcy.

– jeżeli deweloper nie usunie wad w dodatkowym terminie wskazanym powyżej albo nie wskaże takiego terminu, nabywca wyznacza deweloperowi nowy termin na usunięcie wad.

Po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wady istotnej nabywca może odstąpić od umowy.

W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną i jej nieuznania przez dewelopera dalsza procedura wygląda odmiennie co przedstawimy w kolejnym wpisie.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów na stronie umowarezerwacyjna.pl – https://umowarezerwacyjna.pl/

Możecie także pobrać darmowy ebook dotyczący umowy rezerwacyjnej – https://app.getresponse.com/site2/8b5b227990926e4154488e9e5980bab3/?u=QSWYb&webforms_id=SQQQ4

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj