Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane w zakresie świadectwa charakterystyki energetycznej weszła w życie 28 kwietnia 2023 r. Zmiana przepisów wprowadza m.in. obowiązek posiadania świadectwa przez osoby które chcą sprzedać lub wynająć swoją nieruchomość.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z korzystaniem z budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Uzyskanie świadectwa leży w gestii:

 • właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku;
 • osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 • osoby, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Traci ono ważność przed upływem ww.  terminu, jeżeli w wyniku przeprowadzonych robót budowlano-instalacyjnych uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku. Nowelizacja prawa nie wpływa na okres ważności świadectw.

Wykonać świadectwo będzie mogła osoba wpisana do wykazu osób uprawnionych do ich sporządzania. Może być do niego wpisana osoba, która m.in.:

1) ukończyła:

 • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
 • studia wyższe inne niż wymienione w powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

2) posiada uprawnienia budowlane.

Na tej stronie można dokonać wpisu do rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/642

To, ile kosztuje świadectwo energetyczne zależy od rodzaju nieruchomości której dotyczy (dom lub mieszkanie). Ceny wahają się obecnie od ok. 500 zł do 1500 zł.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków, który obejmuje m.in. wykaz świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz wykaz osób uprawnionych do ich sporządzania.

Rejestr dostępny jest na stronie: https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/

Czy świadectwo energetyczne budynku będzie potrzebne przy sprzedaży nieruchomości?

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekaże kupującemu świadectwo charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przekazywane świadectwo będzie dotyczyło części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Kupujący nie będzie mógł zrzec się prawa do jego otrzymania. Notariusz odnotuje w akcie notarialnym jego przekazanie nabywcy. W przypadku jego nieprzekazania nabywcy, notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o umowie przedwstepnej sprzedaży nieruchomosci to zapraszamy do obejrzenia naszego vloga. 

Czy świadectwo energetyczne będzie potrzebne przy wynajmie nieruchomości?

Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przekaże najemcy kopię świadectwa, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

W przypadku zawarcia umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

Najemca nie będzie mógł zrzec się prawa do otrzymania kopii świadectwa albo jego wydruku.

Czy świadectwo energetyczne będzie potrzebne przy oddawaniu budynku do użytkowania?

Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie zobowiązany m.in. dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, dla których nie ma obowiązku jego sporządzenia wymienionych poniżej.

Nowego obowiązku nie stosuje się w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – wykonanego na podstawie uproszczonego zgłoszenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian w Prawie budowlanym to zapraszamy do przeczytania artykułu – Zmiany w prawie budowlanym.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane?

Obowiązek sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynku:

 • podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Jego sporządzenie nie jest wymagane, jeśli nie sprzedaje się lub nie wynajmuje się nieruchomości.

Odpowiedzialność karna

Karze grzywny będzie podlegał ten kto nie wykona obowiązku przekazania nabywcy albo najemcy odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Tej samej karze będzie podlegał, ten kto dopuści się czynu określonego powyżej działając w imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Orzekanie w tych sprawach nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa budowlanego i nieruchomości to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Benötigen Sie rechtlichen Beistand? Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.
Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj