Blog prawniczy
Kanzlei

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Możliwe jest stwierdzenie nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwalony plan miejscowy wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

W przypadku, gdy wojewoda poweźmie wątpliwość co do legalności planu miejscowego, to jest zobligowany do wszczęcia z urzędu postępowania nadzorczego. Odbywa się ono na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. O jego wszczęciu wojewoda zawiadamia gminę.

Nadzór nad działalnością gminy jest sprawowany przez wojewodę na podstawie kryterium zgodności z prawem.

W przypadku braku naruszenia prawa wojewoda nie wydaje rozstrzygnięcia nadzorczego.

Jeżeli plan miejscowy narusza prawo, wojewoda wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze w którym:

– stwierdza istotne naruszenie prawa

albo

– stwierdza nieistotne naruszenie prawa

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w sprawach o stwierdzenie nieważności planu miejscowego oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących stwierdzenia nieważności planu miejscowego oraz śledzenia strony internetowej Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj