Blog prawniczy
Kanzlei

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Przeniesienie na spadkobierców decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla spadkodawcy ma kluczowe znaczenie dla możliwości realizacji inwestycji budowlanej. Nauka i orzecznictwo przedstawiają różne poglądy co do dziedziczenia praw i obowiązków z tej decyzji, a brak jednolitości w tym zakresie wynika głównie z braku uregulowania w przepisach prawa.

Możliwość przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy

Dopuszczalność przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy wynika z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej jako: upzp). Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Decyzja o warunkach zabudowy ma zatem charakter zbywalny, co ma istotne znaczenie w sprawach o przeniesienie tej decyzji na spadkobierców.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie jest uzależnione od posiadania jakiegokolwiek prawa do nieruchomości nią objętej, nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Nabycie własności nieruchomości objętej decyzją o warunkach zabudowy nie oznacza jednoczesnego nabycia praw z tej decyzji.

W nauce i orzecznictwie wyodrębniły się dwa stanowiska w zakresie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców jej adresata. Pierwsze z nich wskazuje, iż po śmierci adresata decyzji o warunkach zabudowy przeniesienie uprawnień na jego spadkobierców następuje w drodze sukcesji uniwersalnej (tj. dziedziczenia). Natomiast według drugiego, przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców następuje jedynie w drodze odrębnego postępowania administracyjnego.

Benötigen Sie rechtlichen Beistand? Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Piotr Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Sukcesja uniwersalna uprawnień z decyzji o warunkach zabudowy

Przepisy upzp nie zawierają regulacji w zakresie przejścia na spadkobierców praw i obowiązków z decyzji o warunkach zabudowy wydanej na spadkodawcę.

Wobec tego należy odwołać się do jednej z zasad postępowania administracyjnego, zgodnie z którą w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

Interpretacja przywołanej zasady prowadzi do wniosku, iż znajduje ona także zastosowanie do zakończonego postępowania administracyjnego, w którym została wydana decyzja.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej jako: KC) stanowi, iż z chwilą śmierci spadkodawcy prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą na spadkobierców.

Przepisy KC przesądzają, czy określone prawo jest dziedziczne, albowiem do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Co do zasady, decyzje administracyjne skierowane do konkretnych osób nie podlegają dziedziczeniu i wygasają z chwilą śmierci adresata.

Pomimo, iż decyzja o warunkach zabudowy jest wydana na rzecz oznaczonego podmiotu, to nie jest jednak związana z osobą adresata. O wydaniu decyzji o warunkach zabudowy decydują przesłanki odnoszące się m.in. do parametrów planowanej inwestycji, cech nieruchomości, a nie osobiste przymioty wnioskodawcy. Decyzja o warunkach zabudowy jest zatem związana z nieruchomością a nie z osobą. O zbywalnym charakterze decyzji o warunkach zabudowy przesądzają również przepisy upzp.

Po śmierci adresata decyzji o warunkach zabudowy jego spadkobiercy mogą korzystać z praw z niej wynikającej albo złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na inny podmiot.

Zgodnie z tym stanowiskiem, aby móc wykonywać uprawnienia z decyzji o warunkach zabudowy należy legitymować się prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym adresacie decyzji albo aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza.

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy w drodze odrębnego postępowania administracyjnego

W orzecznictwie sądów administracyjnych zarysował się również pogląd, iż decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona jedynie po spełnieniu przesłanek z upzp. Zgodnie z nim, decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana na rzecz wnioskodawcy, a jej przeniesienie może nastąpić jedynie za zgodą osoby, na rzecz której została wydana.

Podnosi się także, że decyzja o warunkach zabudowy ma charakter osobisty oraz nie dotyczy praw zbywalnych i dziedzicznych. Przyjęcie takiej interpretacji prowadziłoby do uznania, iż po śmierci adresata wygasa decyzja o warunkach zabudowy i nie ma możliwości jej przeniesienia na spadkobierców.

Powyższe stanowisko jest często wyrażane w orzecznictwie sądów administracyjnych i przesądzałoby o braku możliwości przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców jej adresata.

Rozbieżności interpretacyjne i postulat wprowadzenia regulacji prawnej

Wobec braku uregulowania w upzp możliwości przeniesienia na spadkobierców decyzji o warunkach zabudowy oraz występujących w tej kwestii rozbieżności w nauce i orzecznictwie, spadkobiercy nie mogą być pewni rozstrzygnięć organów administracji i sądów administracyjnych w tych sprawach.

W orzecznictwie dominuje pogląd o możliwości przeniesienia na spadkobierców decyzji o warunkach zabudowy po spełnieniu przesłanek z upzp. W nauce prezentowane jest jednak odmienne stanowisko wskazujące na sukcesję uniwersalną uprawnień z decyzji o warunkach zabudowy.

Uwzględniając powyższe rozważania, zbywalny charakter decyzji o warunkach zabudowy oraz jej ścisłe powiązanie z nieruchomością a nie osobą adresata, należy zgodzić się ze stanowiskiem o dziedziczeniu praw i obowiązków z decyzji o warunkach zabudowy.

Sprzeczność poglądów nauki i orzecznictwa co do możliwości przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy na spadkobierców jej adresata prowadzi do konkluzji, iż prawodawca powinien dokonać w tym zakresie odpowiednich zmian w upzp. Pozwoliłoby to na wydawanie przez organy administracji spójnych rozstrzygnięć w takich sprawach oraz umożliwiło szybszą realizację inwestycji budowlanej bez potrzeby prowadzenia od początku postępowania administracyjnego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach z zakresu Prawa Budowlanego i Nieruchomości to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj