Blog prawniczy
Kanzlei

Zmiany w sposobie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego w ramach postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy określa rozporządzenie.

Obecnie w rozporządzeniu określa się wymagania dotyczące ustalania:

– linii zabudowy

– wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu

– szerokości elewacji frontowej

– wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki

– geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych)

W nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozszerzono ww. katalog. W rozporządzeniu będą określone dodatkowo wymagania dotyczące ustalenia:

– intensywności zabudowy oraz nadziemnej intensywności zabudowy

– minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji

– minimalnej liczby miejsc do parkowania

Odrębnie będą podane wymagania dotyczące wysokości zabudowy i geometrii dachu (kąta nachylenia i układu połaci dachowych).

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oraz Kancelaria Radcy Prawnego dr Joanna Dziedzic-Bukowska wspólnie oferują szkolenia poświęcone m.in. nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy również do przeczytania cyklu artykułów dotyczących projektu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz śledzenia naszej strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj