Blog prawniczy
Kanzlei

Ochrona miejsc pracy w dobie pandemii

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się, jakie instrumenty prawne służące ochronie miejsc pracy i wspierające pracodawców wprowadził ustawodawca w ramach „Tarczy Antykryzysowej”.

Przedstawimy regulacje umożliwiające obniżenie wynagrodzeń i wymiaru czasu pracy pracowników oraz ubieganie się o dofinansowanie przez pracodawców.

Warunki skorzystania z instrumentów prawnych służących ochronie miejsc pracy

Pracodawca może obniżyć pracownikom wynagrodzenia lub wymiar czasu pracy. Celem skorzystania z tych instrumentów konieczne jest wystąpienie u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. Ponadto, pracodawca musi wykazać, iż nie zalega z płatnością zobowiązań podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,

     lub

  • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
Benötigen Sie rechtlichen Beistand? Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Benötigen Sie rechtlichen Beistand?
Skontaktuj się ze mną
Jan Jarzyński
Twoje dane osobowe bedą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Jarzyński & Wspólnicy Sp.k. w celu obsługi przesłanego zapytania.

Obniżenie wynagrodzeń

Zgodnie z art. 15g ust. 6 ustawy o zwalczaniu COVID-19 (dalej jako: ustawa)[1] pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

W 2020 r. płaca minimalna wynosi 2.600,00 zł brutto.

Przestój ekonomiczny to okres, w ciągu którego pracownik nie wykonuje pracy z przyczyn go niedotyczących. Pracownik objęty przestojem pozostaje w gotowości do pracy, jednak nie ma możliwości jej świadczenia.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

W art. 15g ust. 8 ustawy wskazano, że pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ustalenie warunków i trybu pracy w drodze porozumienia

Pracodawca jest obowiązany ustalić warunki i tryb wykonywania pracy w ramach porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielem pracowników.

W porozumieniu określa się co najmniej:

  • grupy zawodowe objęte zmianami;
  • obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
  • okres, w czasie którego mają obowiązywać zmiany.

Pracodawca ma obowiązek przekazania kopii porozumienia do właściwego okręgowego inspektora pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Zmiana warunków zatrudnienia nie wymaga wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego, a zatem pracownik nie może sprzeciwić się decyzji pracodawcy.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Pracodawca ma możliwość uzyskania trzymiesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń swoich pracowników. Wynagrodzenia są finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% każdego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Przykładowo, jeśli wniosek został złożony w czerwcu 2020 r. to należy wziąć pod uwagę wysokość pensji z maja 2020 r.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek można złożyć także online na stronie https://www.praca.gov.pl/ (formularz PSZ-DKWP).

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach związanych z zatrudnieniem pracowników lub w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie to zadzwoń pod numer 61 852 26 10 lub napisz e-mail na adres pmj@jarzpartner.pl i umów się na pierwszą konsultację w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy.

[1] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj