Blog prawniczy
Kanzlei

Nieruchomość nie nadaje się do umówionego celu

Kanzlei
Facebook
LinkedIn

Nieruchomość jest niezgodna z umową, jeżeli nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia.

Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jak i przy jej zawarciu powinien poinformować sprzedawcę o zamiarze określonego zastosowania nieruchomości lub zapytać go o możliwość określonego wykorzystania nieruchomości. Informacja musi być jednoznaczna i powinna umożliwiać sprzedawcy stwierdzenie, czy kupujący w normalnych warunkach będzie w stanie osiągnąć zamierzony cel.

Bierność sprzedawcy w ww. zakresie, np. polegająca na braku jakiejkolwiek reakcji lub wyraźnego potwierdzenia, że nieruchomość nadaje się do założonego przez kupującego celu, nie zwalnia go z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.

Wyraźne zanegowanie przez sprzedawcę możliwości zastosowania nieruchomości w zakładanym przez kupującego celu lub zgłoszenie zastrzeżenia w postaci wątpliwości sprzedawcy uchyla jego ewentualną odpowiedzialność.

Ciężar dowodu wykazania, że sprzedawca został poinformowany o zamierzonym przez kupującego celu zastosowania rzeczy, jak i o braku zastrzeżenia sprzedawcy ciąży na kupującym.

Warto w umowie sprzedaży nieruchomości opisać cel nabycia nieruchomości przez kupującego oraz zawrzeć oświadczenie sprzedawcy dotyczące celu.

Sprzedawca nie musi szczegółowo znać właściwości sprzedawanej rzeczy i jego stopień wiedzy w tym zakresie może być taki sam jak kupującego.

W przypadku umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy sprzedawcą – osobą fizyczną a kupującym – przedsiębiorcą warto w akcie notarialnym nie tylko zawrzeć opis celu nabycia nieruchomości, ale także oświadczenie sprzedawcy, że nie ma wiedzy odnośnie możliwości realizacji wskazanego celu oraz oświadczenie kupującego, że dokonał sprawdzenia nieruchomości, realizując przy tym obowiązek należytej staranności nałożony na profesjonalistę.

Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy oferuje doradztwo w zakresie rękojmi za wady nieruchomości oraz szkolenia poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą.

Zapraszamy do przeczytania cyklu artykułów dotyczących rękojmi za wady nieruchomości oraz śledzenia strony internetowej https://jarzpartner.pl/

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj