Blog prawniczy
Piotr Jarzyński

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi informację publiczną

Piotr Jarzyński
Facebook
LinkedIn

W dniu 30 listopada 2016 roku Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I OSK 1691/15 rozstrzygający kwestię publicznego dostępu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyrok został wydany na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”

w związku z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: u.d.i.p.):

Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.”.

W omawianej sprawie skarżący wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Rabka-Zdrój (dalej jako: Burmistrz) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wskazując na brak udostępnienia informacji publicznej w postaci części graficznej projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz uznał, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument wewnętrzny, nie jest zatem dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 6 ust. 2 u.d.i.p.:

„Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.”.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z 14 stycznia 2015 roku o sygn. akt II SAB/Kr 397/14 zobowiązał Burmistrza do wydania aktu lub dokonania czynności w sprawie wniosku skarżącego.

Sąd I instancji w uzasadnieniu wyroku wskazał, że każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.d.i.p. i podlega udostępnianiu. Informację publiczną stanowi całość dokumentacji posiadanej przez Burmistrza, która używana jest do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Postępowanie w przedmiocie uchwalenia (lub zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzi do uchwalenia bądź zmiany prawa miejscowego i informacja o jego przebiegu nosi walor publicznej dostępności. Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność, że projekt planu wykonała zewnętrzna firma na zlecenie gminy.

Burmistrz i skarżący wnieśli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyżej wymienionym wyroku stwierdził, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi informację publiczną i powołał się na tezę wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 marca 2013 roku o sygn. akt II SAB/Wa 44/13, w którym w oparciu o art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 ust. 1 u.i.d.p. uznano, że postępowanie w przedmiocie uchwalenia (lub zmiany) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma charakter publiczny.

Facebook
LinkedIn
Znajdź nas tutaj