Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: inwestycje

Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego w każdej fazie realizacji inwestycji mogą zetknąć się z utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego. Znaczne nakłady finansowe ponoszone na inwestycje budowlane powodują konieczność zawarcia w umowie szczegółowych postanowień dotyczących praw autorskich, w tym co do przeniesienia na inwestora autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej. więcejDziennik budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

⚖ Od 27 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego dotyczące dziennika budowy.

📚 Dziennik budowy zdefiniowano jako urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

więcejOdstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych a uzyskanie pozwolenia na budowę

🗓 Od 21 września 2022 r. do Prawa budowlanego wprowadzono przepis doprecyzowujący kwestię odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

💡 Jeżeli wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1-4 Prawa budowlanego wymaga uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, inwestor występuje z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

więcej