Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: inwestycje

Przykłady wad prawnych nieruchomości

⚖ Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują kiedy mamy do czynienia z wadą prawną.

🏠 Wady prawne odnoszą się do sfery prawnej nieruchomości, a nie do jej właściwości fizycznych. Wada prawna nie może być jednocześnie wadą fizyczną.

❗ W praktyce często powstaje wątpliwość czy nieruchomość jest dotknięta wadą fizyczną, czy wadą prawną.

więcejWady prawne nieruchomości

🧾 Rękojmia za wady to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę. Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Przepisy wyróżniają dwa rodzaje wad – fizyczne i prawne.

⚖ Wadą prawną nieruchomości określa się nieprawidłowość dotyczącą tytułu prawnego do niej lub przeszkodę ograniczającą kupującego w korzystaniu lub rozporządzaniu nieruchomością.

więcejKiedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

⚖ W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają pracę nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak będą wyglądały przepisy przejściowe do ustawy?

❗ Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

📝 Wszystkie procedury wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą mogły być kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

więcejNowe zasady wyznaczania obszaru analizowanego

🎯 Jak będzie wyznaczany obszar analizowany wedle reguł określonych w projekcie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

🧾 Obszar analizowany wyznacza się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

więcejPrawa autorskie w inwestycjach budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego w każdej fazie realizacji inwestycji mogą zetknąć się z utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego. Znaczne nakłady finansowe ponoszone na inwestycje budowlane powodują konieczność zawarcia w umowie szczegółowych postanowień dotyczących praw autorskich, w tym co do przeniesienia na inwestora autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej. więcej