Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: gwarancja

Odpowiedzialność za wady nieruchomości

Zakup nieruchomości wiąże się dla kupującego z ryzykiem nabycia jej z wadami. Wobec ich stwierdzenia nabywcy przysługują roszczenia w stosunku do sprzedawcy.

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (lokale).

więcejRękojmia za wady i gwarancja w umowie o roboty budowlane

W obiekcie budowlanym wykonanym na podstawie umowy o roboty budowlane czasami ujawniają się wady, co uprawnia inwestora do skorzystania – wedle wyboru – z uprawnień z rękojmi za wady lub z gwarancji, o ile gwarancja została udzielona przez wykonawcę.

Dla potrzeb artykułu przyjęto, że przedmiotem umowy o roboty budowlane jest obiekt budowlany w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

więcej