Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: budownictwo

Przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

🧾 Jak od 27 stycznia 2023 r. będą kształtować się obowiązki inwestora związane z przekazaniem właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej?

🤝 Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekaże właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

📚 Przekazaniu będą podlegać również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

więcejPrawa autorskie w inwestycjach budowlanych

Uczestnicy procesu budowlanego w każdej fazie realizacji inwestycji mogą zetknąć się z utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego. Znaczne nakłady finansowe ponoszone na inwestycje budowlane powodują konieczność zawarcia w umowie szczegółowych postanowień dotyczących praw autorskich, w tym co do przeniesienia na inwestora autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej. więcejZakończenie budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

📝 Zmiany prawa budowlanego dotyczące dziennika budowy, które wejdą w życie od 27 stycznia 2023 r. wpłynął również na formalności związane z zakończeniem budowy.

⚖ Aktualnie do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor dołącza oryginał dziennika budowy.

💻 W przypadku prowadzenia dziennika budowy w postaci elektronicznej będzie można podać jego numeru w zawiadomieniu o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

więcejDziennik budowy – zmiany od 27 stycznia 2023 r.

⚖ Od 27 stycznia 2023 r. wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje Prawa budowlanego dotyczące dziennika budowy.

📚 Dziennik budowy zdefiniowano jako urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych, mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania tych robót.

więcejOkresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego

⚖ Kolejna zmiana Prawa budowlanego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. dotyczy okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.

📩 W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca kontrolę dokona wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci elektronicznej w systemie c-KOB albo papierowej.

więcej