Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: budownictwo

Przykłady wad prawnych nieruchomości

⚖ Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują kiedy mamy do czynienia z wadą prawną.

🏠 Wady prawne odnoszą się do sfery prawnej nieruchomości, a nie do jej właściwości fizycznych. Wada prawna nie może być jednocześnie wadą fizyczną.

❗ W praktyce często powstaje wątpliwość czy nieruchomość jest dotknięta wadą fizyczną, czy wadą prawną.

więcejUchylenie pozwolenia na budowę w postępowaniu naprawczym

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: Prawo budowlane), organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu albo ewentualnie wojewoda, ale tylko gdy był organem pierwszej instancji) uchyla decyzję o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji w tzw. postępowaniu naprawczym, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego.

więcejRękojmia za wady

🧾 Rękojmia to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę.

⚖ Od 1 stycznia 2023 r. przeniesiono przepisy o rękojmi konsumenckiej z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumenta.

więcejKiedy ma wejść w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

⚖ W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają pracę nad projektem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak będą wyglądały przepisy przejściowe do ustawy?

❗ Nowelizacja co do zasady ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

📝 Wszystkie procedury wszczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji będą mogły być kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.

więcejZintegrowany plan inwestycyjny

⚖ Zintegrowany plan inwestycyjny (dalej także jako: ZPI) to nowe narzędzie planistyczne, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

🤝 Gmina i inwestor w procedurze uchwalania ZPI będą mogli określić zakres realizacji oraz finansowania inwestycji uzupełniających, w tym infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i usług społecznych. Określono możliwość pokrycia lub partycypacji inwestora w kosztach uchwalenia ZPI, w tym kosztach wynikających z odpowiedzialności odszkodowawczej będącej następstwem uchwalenia planu miejscowego.

więcej