Masz prawo nas wypróbować >>>

Tag: bezpodstawne wzbogacenie

Rozliczenie robót dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu

Czasami w toku procesu budowlanego powstaje konieczność realizacji robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane a wykonawca nie porozumiał się z inwestorem w tym zakresie, strony nie zawarły aneksu do umowy lub okazuje się on nieważny. Nierzadko prace dodatkowe są wykonywane jedynie na podstawie ustnych ustaleń stron lub polecenia inwestora, gdy strony ustaliły, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich sytuacjach wykonawca powinien wystąpić z roszczeniem przeciwko inwestorowi o zapłatę równowartości prac dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu zgodnie z art. 405 i następnymi Kodeksu cywilnego.

więcejRoboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

więcej