Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 4 listopada 2013 roku

W poniedziałek 4 listopada 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I. 
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – zagadnienia praktyczne w świetle orzecznictwa

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Sygnalizacja zmian przepisów:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.04.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia
Dz. U. z 2013 r. poz. 469

Ustawa z dnia 22.03.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
Dz. U. z 2013 r. poz. 480

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
Dz. U. z 2013 r. poz. 490

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.08.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynności sądu związanych z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym
Dz. U. z 2013 r. poz. 1131

Ustawa z dnia 30.08.2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne
Dz. U. z 2013 r. poz. 1149

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.10.2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania informacji oraz wniosków o udzielenie informacji
Dz. U. z 2013 r. poz. 1194

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.08.2005 r. sygn. I SA/Go 1698/05 – sygnalizacja

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 12.02.2013 r. sygn. akt K 6/12
 • z dnia 19.02.2013 r. sygn. akt P 14/11
 • z dnia 26.02.2013 r. sygn. akt SK 12/11
 • z dnia 26.02.2013 r. sygn. akt K 15/10
 • z dnia 05.03.2013 r. sygn. akt U 2/11

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej