Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 27 maja 2013 roku

W poniedziałek 27 maja 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 30.04.2013 r. poz. 518)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z 26.04.2013 r. poz. 508)

Referaty przedstawi: Przemysław Jakubowski

II.
Omówienie uzasadnienia Wyroku NSA w Warszawie sygn. akt I OSK 1480/12 z dnia 21.03.2013 r. w kontekście stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, której zakres rzeczowy polegał na stwierdzeniu nieważności decyzji

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zakres kompetencji referendarza sądowego o orzekaniu o kosztach w postępowaniu cywilnym – problemy interpretacyjne. Analiza instytucji w świetle zasady dwuinstancyjności vide. art. 39823 § 2 zdanie drugie (vide. sprawa Pani Grażyny Adamczak)

Referat przedstawią: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska, Jan Jarzyński

IV.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA (nie omówione na szkoleniu w dniu 22.04.2013 r.):

 • z dnia 30.10.2012 r. sygn. akt SK 8/12
 • z dnia 30.10.2012 r. sygn. akt SK 20/11
 • z dnia 6.11.2012 r. sygn. akt SK 29/11
 • z dnia 6.11.2012 r. sygn. akt K 21/11
 • z dnia 13.11.2012 r. sygn. akt K 2/12
 • z dnia 20.11.2012 r. sygn. akt SK 3/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej