Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 22 kwietnia 2013 roku

W poniedziałek 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.10.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1148)

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 53)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.12.2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 69)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8.01.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 49)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 218)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 249)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 237)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1.02.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczanie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
(Dz. U. z 2013 r. poz. 238) – Sygnalizacja tylko w zakresie opłat

Porozumienie Europejskie w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
(Dz. U. z 2013 r. poz. 177)

Referaty przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Ustawa z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Art. 173 zmieniony przez art. 1 pkt 122 ustawy z dnia 16.11.2012 r. (Dz.U.2012.1445) zmieniającej min. ustawę z dniem 22.03.2013 r. – Sygnalizacja

Referat przedstawi: Jan Jarzyński

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 30.10.2012 r. sygn. akt SK 8/12
 • z dnia 30.10.2012 r. sygn. akt SK 20/11
 • z dnia 6.11.2012 r. sygn. akt SK 29/11
 • z dnia 6.11.2012 r. sygn. akt K 21/11
 • z dnia 13.11.2012 r. sygn. akt K 2/12
 • z dnia 20.11.2012 r. sygn. akt SK 3/12

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej