Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 19 grudnia 2016 r.

W poniedziałek 19 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 1265

Referat przedstawił: Jan Jarzyński

II.
Bieżące problemy prawne na podstawie publikacji prasowych

 • Dziedziczenie przez wnuki spadkodawcy;
 • Odwołanie darowizny dokonanej do majątku wspólnego;
 • Skutki podatkowe aportu do spółki kapitałowej;
 • Przejście uprawnień z rękojmi w przypadku zbycia rzeczy;
 • Dyskrecjonalna władza sądu w postępowaniu dowodowym;
 • Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą.

Referaty przedstawiła: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska 

III.
Omówienie wyroków Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z 7 października 2014 r., sygn. akt K 9/13;
 • z 25 października 2016 r., sygn. akt SK 71/13.

 Referaty przedstawili: Paulina Ruszyńska i Rafał Bilicki

 IV.
Zapytania i konsultacje w bieżących sprawach zawodowych uczestników szkolenia.

Blog Prawniczy

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

  więcej

 • Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych

  Odbiór robót budowlanych jest jednym z kluczowych momentów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ma na celu stwierdzenie poprawności wykonania zobowiązania przez wykonawcę i otwiera mu drogę do żądania zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Co do zasady, podczas odbioru powinny być obecne obie strony umowy o roboty budowlane – inwestor i wykonawca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonanie przez wykonawcę jednostronnego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

  więcej