Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 16 kwietnia 2012 roku

W poniedziałek 6 kwietnia 2012 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej odbędzie się szkolenie poświęcone następującej tematyce:

I.
Zmiany ustawy – Kodeks postępowania cywilnego:

 1. Ustawa z dnia 26.05.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – Dz. U. nr 144 z 2011 r. poz. 854
 2. Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 202 ustawy) – Dz. U. nr 149 z 2011 r. poz. 887
 3. Ustawa z dnia 31.08.2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (art. 2 ustawy) – Dz. U. nr 224 z 2011 r. poz. 1342
 4. Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. nr 233 z 2011 r. poz. 1381
 5. Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (art. 2 ustawy) – Dz. U. nr 234 z 2011 r. poz. 1391

Ze względu na duży zakres zmian prawdopodobnie konieczne będzie dokończenie omówienia tematów na szkoleniu w maju 2012 r.

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

II.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

 • z dnia 18.01.2012 r. sygn. akt Kp 5/09
 • z dnia 14.02.2012 r. sygn. akt P 17/10
 • z dnia 28.02.2012 r. sygn. akt K 5/11
 • z dnia 6.03.2012 r. sygn. akt K 15/08

Referaty przedstawi: Jan Jarzyński

Blog Prawniczy

 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

  Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

  więcej

 • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

  W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

  więcej