Masz prawo nas wypróbować >>>

Szkolenie w dniu 7 kwietnia 2014 roku

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 roku o godzinie 17:30 w Sali Konferencyjnej Dużej Kancelarii J&N odbędzie się szkolenie poświęcone następującym zagadnieniom:

I.
Kazusy z prawa cywilnego opracowane przez Kancelarię J&N na potrzeby XVIII Lokalnego Konkursu Krasomówczego na Wydziale Prawa UAM.

Kazusy stanowią odzwierciedlenie stanu faktycznego dwóch spraw, które były prowadzone przez Kancelarię.

Kazus nr 1 – zakres merytoryczny: odpowiedzialność komisanta za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej (samochodu).

Kazus nr 2 – zakres merytoryczny: bezwzględna nieważność umowy zawartej przez osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną i jej uprawnienia procesowe.

Referaty przedstawią: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska Jan Jarzyński

II.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18.03.2014 r. sygn. akt SK 53/12 (dotyczący zwrotu kosztów opłaty sądowej przy ugodach w postępowaniu nakazowym)

Referat przedstawi: Grażyna Kalinowska-Jarzyńska

III.
Zostaną również omówione następujące Wyroki Trybunału Konstytucyjnego – SYGNALIZACJA:

– z dnia 11.06.2013 r. sygn. akt SK 23/10
– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt P 11/12
– z dnia 25.06.2013 r. sygn. akt K 30/12
(nie omówione na szkoleniu w dniu 10.03.2014 r.)

Referat przedstawi: Przemysław Jakubowski

– z dnia 03.07.2013 r. sygn. akt P 49/11
– z dnia 04.07.2013 r. sygn. akt P 7/10
– z dnia 11.07.2013 r. sygn. akt SK 16/12
– z dnia 15.07.2013 r. sygn. akt K 7/12

Referat przedstawi: Jan Jarzyński

 

Serdecznie zapraszamy!

Blog Prawniczy

  • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika budowy

    Kierownik budowy jest uczestnikiem procesu budowlanego, który posiada stosowne uprawnienia pozwalające na samodzielne kierowanie robotami budowlanymi. Sprawowanie funkcji kierownika budowy wiąże się z licznymi obowiązkami oraz dużą odpowiedzialnością.

    więcej

  • Roboty dodatkowe na gruncie umowy o roboty budowlane

    W trakcie procesu inwestycyjnego nierzadko zachodzi potrzeba wykonania robót dodatkowych. Często wiąże się to ze zwiększeniem kosztów inwestycji. Sytuacja taka może prowadzić do konfliktu pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane co do zapłaty za wykonane prace. Warto zatem wiedzieć czym są roboty dodatkowe i kiedy wykonawca można żądać za nie zapłaty.

    więcej