Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: styczeń 2023

Jak zeznawać przed Sądem?💡 O czym należy pamiętać przed przesłuchaniem przez sąd w charakterze świadka?

❗ Na przesłuchanie do sądu należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. W oparciu o niego sąd ustali dane personalne świadka.

👩‍⚖️ Do sądu zwracamy się zawsze na stojąco i przy użyciu formuł „wysoki sądzie”, „proszę sądu”.

więcej

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowęDecyzja o pozwoleniu na budowę jest wydawana na wniosek inwestora, który złożył pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W razie spełnienia określonych wymagań organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, a w niektórych sprawach wojewoda) nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1-2, art. 32 ust. 4 w zw. z art. 3 pkt 11, art. 35 ust. 4 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; dalej: Prawo budowlane).

więcej

Prawo zastosowania projektu tylko do jednej budowyZgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, to nabycie od twórcy egzemplarza projektu architektonicznego lub architektoniczno-urbanistycznego obejmuje prawo zastosowania go tylko do jednej budowy. W praktyce zasada ta jest niekiedy nadużywana do bezpodstawnego wykazywania uprawnień inwestora do dysponowania projektem budowlanym. Na unormowanie dotyczące zastosowania projektu do jednej budowy nietrafnie powołują się zwłaszcza inwestorzy, którzy nie nabyli wcześniej odpowiednich praw do dokumentacji projektowej a następnie próbują poniewczasie „naprawić” (usanować) brak uprawnień do jej powielania, opracowania, przetworzenia, lub nawet dalszej sprzedaży.  więcej

Układ miejsc na sali sądowej⚖ Zostaliście wezwani do sądu jako świadek? W cyklu postów przybliżymy Wam jak odbywa się przesłuchanie przed sądem i jak się do niego przygotować.

🏢 Po wejściu do budynku sądu, należy udać się pod salę, której numer podano na wezwaniu.

więcej