Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: listopad 2022

Przekazanie właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej – zmiany od 27 stycznia 2023 r.🧾 Jak od 27 stycznia 2023 r. będą kształtować się obowiązki inwestora związane z przekazaniem właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej?

🤝 Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekaże właścicielowi albo zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą.

📚 Przekazaniu będą podlegać również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

więcej

Zasada trwałości decyzji administracyjnejZgodnie z wyrażoną w art. 16 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) zasadą trwałości decyzji administracyjnych, decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Przykładowo, decyzja organu pierwszej instancji staje się ostateczna wobec jej niezaskarżenia odwołaniem lub w przypadku jej utrzymania w mocy przez organ odwoławczy w wyniku rozpatrzenia odwołania. Decyzja organu odwoławczego jest zawsze ostateczna.

więcej

Prawa autorskie w inwestycjach budowlanychUczestnicy procesu budowlanego w każdej fazie realizacji inwestycji mogą zetknąć się z utworami podlegającymi ochronie prawa autorskiego. Znaczne nakłady finansowe ponoszone na inwestycje budowlane powodują konieczność zawarcia w umowie szczegółowych postanowień dotyczących praw autorskich, w tym co do przeniesienia na inwestora autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z dokumentacji projektowej. więcej

Opłata planistycznaW przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą oraz jej zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę planistyczną. Jej ustalenie nie jest proste i wymaga przeprowadzenia dowodu z operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

więcej