Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: październik 2022

Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowęZgodnie z art. 3 pkt 12 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej: prbud), pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, którym w pierwszej instancji jest starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) albo wojewoda (art. 28 ust. 1 i 1a oraz art. 82 prbud).

więcej

Niewystarczające uzasadnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu a stwierdzenie nieważności planu miejscowegoPrzy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) rada gminy musi kierować się powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.). Czasami dochodzi do niedopuszczalnej i nieuzasadnionej ingerencji w prawo własności do nieruchomości, które jest chronione na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Konstytucja RP) i ustaw. Powoduje to konieczność stwierdzenia nieważności planu miejscowego w całości lub w części przez wojewodę w postępowaniu nadzorczym lub przez sąd administracyjny w przypadku wniesienia skargi.

więcej

Odszkodowanie w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianąW art. 36 i 37 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp) uregulowano m.in. odszkodowanie należne właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości od gminy w związku ze zmianą wartości gruntu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy) albo jego zmiany.

więcej