Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Odmowa odbioru ze względu na wadę istotną⚖ Co dzieje się w sytuacji, gdy nabywca lokalu lub domu jednorodzinnego odmawia dokonania odbioru z uwagi na wadę istotną a deweloper jej nie uznaje? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym).

⏱ W przypadku odmowy dokonania odbioru ze względu na wadę istotną, strony ustalają nowy termin odbioru umożliwiający deweloperowi usunięcie tej wady przed dokonaniem powtórnego odbioru.

więcej

Usunięcie wady istotnej lokalu lub domu jednorodzinnego👉 W nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) m.in. wprowadzono procedurę usunięcia wady istotnej lokalu lub domu jednorodzinnego.

⚖ Pojęcie wady istotnej nie jest zdefiniowane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Jest interpretowane w nauce prawa i orzecznictwie sądów. Wskazuje się m.in., że wadą istotną jest taka, która wyłącza normalne korzystanie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych danemu dziełu, znacznie obniża wartość, albo polega na znacznym odstępstwie od zamówienia.

więcej

Rozliczenie robót dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniuCzasami w toku procesu budowlanego powstaje konieczność realizacji robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie o roboty budowlane a wykonawca nie porozumiał się z inwestorem w tym zakresie, strony nie zawarły aneksu do umowy lub okazuje się on nieważny. Nierzadko prace dodatkowe są wykonywane jedynie na podstawie ustnych ustaleń stron lub polecenia inwestora, gdy strony ustaliły, że zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takich sytuacjach wykonawca powinien wystąpić z roszczeniem przeciwko inwestorowi o zapłatę równowartości prac dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu zgodnie z art. 405 i następnymi Kodeksu cywilnego.

więcej

Odbiór robót z umowy o roboty budowlaneOdbiór robót jest ważną czynnością w relacji pomiędzy inwestorem a wykonawcą, gdyż potwierdza wykonanie zobowiązania przez wykonawcę z umowy o roboty budowlane. Po jego dokonaniu wykonawca może żądać zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Moment odbioru robót jest także istotny dla odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji.

więcej

Rozszerzenie granic obszaru analizowanego przy wydawaniu warunków zabudowyDla wydania decyzji o warunkach zabudowy konieczne jest spełnienie kilku przesłanek określonych w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jedną z nich jest wymóg, aby co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, była zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

więcej