Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: sierpień 2022

Odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego z wadami nieistotnymi🏘 Jak przebiega odbiór lokalu lub domu jednorodzinnego na podstawie nowej ustawy deweloperskiej (ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym)❓

✔ Jeśli odbierany lokal lub dom jednorodzinny nie zawiera żadnych wad to strony podpisują protokół bezusterkowy.

więcej

Procedura odbioru w nowej ustawie deweloperskiejJakie zmiany w procedurze odbiorowej wprowadza nowa ustawa deweloperska❓

🧾 W nowej ustawie deweloperskiej (ustawie z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) powtórzono część rozwiązań w zakresie odbioru z dotychczasowej ustawy deweloperskiej dodając nowe procedury, uprawnienia oraz obowiązki dla nabywcy i dewelopera.

więcej

Obowiązki dewelopera po wprowadzeniu zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikachCo powinien zrobić deweloper w przypadku wprowadzenia zmian w prospekcie informacyjnym lub jego załącznikach w czasie między jego doręczeniem a zawarciem umowy deweloperskiej, umowy dotyczącej lokalu użytkowego i umowy przedwstępnej z ustawy deweloperskiej❓

⚖ Reguluje to ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. nowa ustawa deweloperska).

więcej

Stwierdzenie nieważności warunków zabudowyStwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej zostało uregulowane w art. 156-159 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA). Jego celem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji administracyjnej. Stanowi to wyjątek od zasady trwałości ostatecznej decyzji administracyjnej, a więc takiej od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Uchylenie lub zmiana takiej decyzji, stwierdzenie jej nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w KPA lub ustawach szczególnych (art. 16 § 1 KPA). Decyzja o warunkach zabudowy jako decyzja administracyjna może podlegać omawianej procedurze.

więcej

Kary umowne za czynności związane z przygotowaniem robót budowlanychSąd Najwyższy w dniu 9 grudnia 2021 r. podjął ważną dla branży budowlanej uchwałę dotyczącą kar umownych. Potwierdza ona możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek niewykonania albo nienależytego wykonania czynności związanych z przygotowaniem robót budowlanych. W orzeczeniu odniesiono się również do kwestii określenia maksymalnej wysokości kary umownej i to w sposób odmienny niż w innej uchwale Sądu Najwyższego wydanej tego samego dnia.

więcej