Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: marzec 2022

Kara umowna bez maksymalnego limituSąd Najwyższy w uchwale z 9 grudnia 2021 r. o sygn. III CZP 16/21 wskazał, że dopuszczalne jest zastrzeżenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu zobowiązania w postaci określonego procentu ustalonego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, nawet jeżeli nie określono końcowego terminu naliczania kary umownej ani jej kwoty maksymalnej. W doktrynie i orzecznictwie są prezentowane różne poglądy w zakresie konieczności limitowania kary umownej. Nie sposób przesądzić czy stanowisko zawarte w uchwale zostanie przyjęte powszechnie przez inne składy sądów i zakończy wieloletnie spory.

więcej

Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcyW realiach procesu budowlanego, szczególnie podczas realizacji dużych i złożonych inwestycji, wykonanie niektórych robót wykonawca (generalny wykonawca) powierza podwykonawcom. Podwykonawcami są zwykle mniejsze, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa budowlane. Biorąc pod uwagę słabszą pozycję gospodarczą podwykonawcy w porównaniu z inwestorem czy wykonawcą (generalnym wykonawcą), ustawodawca przyznał podwykonawcom szczególną ochronę w zakresie dochodzenia zapłaty wynagrodzenia. Po spełnieniu określonych wymogów podwykonawca może domagać się zapłaty wynagrodzenia solidarnie przez wykonawcę (generalnego wykonawcę) i inwestora.

więcej

Strona postępowania w sprawie zbadania legalności robót budowlanych – studium przypadkuKlient Kancelarii miał podejrzenie, że roboty budowlane zrealizowane na sąsiedniej nieruchomości nie zostały wykonane w sposób legalny i prawidłowy. Miało to dla niego duże znaczenie – realizacja tych robót utrudniła korzystanie z jego własnej nieruchomości. Zawiadomił o tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

więcej