Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: luty 2022

Odpowiedzialność za wady nieruchomościZakup nieruchomości wiąże się dla kupującego z ryzykiem nabycia jej z wadami. Wobec ich stwierdzenia nabywcy przysługują roszczenia w stosunku do sprzedawcy.

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (lokale).

więcej

Zmiana zasad zawierania umowy rezerwacyjnej🗓 Czy wiesz, że od 1 lipca 2022 r. zmienią się zasady zawierania umowy rezerwacyjnej?

📄 Do tej pory umowa ta nie była uregulowana w przepisach prawa i zawierano ją zgodnie z zasadą swobody umów.

❗️Umowa rezerwacyjna będzie nową umową nazwaną prawa cywilnego, której zasady i trybu zawierania oraz treści określi nowa ustawa deweloperska.

więcej

Skutki stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowęStwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie art. 156-158 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA) powoduje jej wyeliminowanie z obrotu prawnego ze skutkiem wstecznym od daty jej wydania. W aktualnym stanie prawnym, w przypadku stwierdzenia nieważności pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje się również w przypadku zakończenia robót budowlanych (art. 37 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; dalej: Prawo budowlane). Na stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę może mieć wpływ np. uprzednie stwierdzenie nieważności decyzji o warunkach zabudowy. Wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji o pozwoleniu na budowę może przesądzać o bycie pozwolenia na użytkowanie.

więcej