Masz prawo nas wypróbować >>>

Miesięczne archiwum: sierpień 2020

Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowęNowelizacja Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), która wejdzie w życie 19 września 2020 r., upraszcza procedurę przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę w sytuacji, gdy została ona wydana na inwestora będącego dotychczasowym właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a zbył on te prawa na rzecz nowego inwestora.

więcej

Jak dochodzić zmniejszenia kary umownej?Kara umowna to często stosowany w umowach środek zabezpieczenia wykonania zobowiązania niepieniężnego. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje możliwość sądowego obniżenia wysokości kary umownej.

Z niniejszego artykułu z cyklu „Z prawem do celu” dowiesz się, kiedy możesz żądać zmniejszenia kary umownej i jakie przesłanki wpływają na jej miarkowanie.

więcej

Ochrona trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanieNa mocy Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dokonano istotnych modyfikacji w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej jako: Prawo budowlane), które wejdą w życie 19 września 2020 r. Wprowadzono m.in. nowe przepisy regulujące terminy graniczne dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

więcej

Blog Prawniczy

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest składanym przez inwestora potwierdzeniem posiadania stosownego tytułu prawnego uprawniającego do wykonywania robót budowlanych. Jego złożenie jest wymagane na różnych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. podczas ubiegania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

    więcej

  • Jednostronny protokół odbioru robót budowlanych

    Odbiór robót budowlanych jest jednym z kluczowych momentów realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Ma na celu stwierdzenie poprawności wykonania zobowiązania przez wykonawcę i otwiera mu drogę do żądania zapłaty wynagrodzenia przez inwestora. Co do zasady, podczas odbioru powinny być obecne obie strony umowy o roboty budowlane – inwestor i wykonawca. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się dokonanie przez wykonawcę jednostronnego protokolarnego odbioru robót budowlanych.

    więcej