Masz prawo nas wypróbować >>>

Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę a rozpoczęcie robót budowlanych

Od momentu nowelizacji art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: pr.bud.), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku, treść tego przepisu budziła wątpliwości.

Do czasu nowelizacji art. 28 ust. 1 pr.bud. miał następujące brzmienie:

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

Powołana nowelizacja spowodowała wykreślenie w art. 28 ust. 1 pr.bud. słowa „ostatecznej”, w związku z czym powstała wątpliwość co do tego, czy roboty budowlane można rozpocząć od razu po wydaniu pozwolenia na budowę, czy należy wstrzymać się do momentu, gdy decyzja stanie się ostateczna tzn. od decyzji nie będzie można wnieść odwołania w administracyjnym toku instancji.

W tej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 11 stycznia 2017 roku o sygn. akt II SA/Łd 490/16.

W rozstrzygniętej przez Sąd sprawie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę a inwestor niezwłocznie rozpoczął i zakończył roboty budowlane. W międzyczasie wszczęto postępowanie odwoławcze i w jego wyniku pozwolenie na budowę zostało uchylone. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, że zmiana art. 28 pr.bud. nie oznacza, iż można rozpocząć roboty budowlane w momencie gdy pozwolenie na budowę jest jeszcze nieostateczne. Ponadto wskazał na treść § 5 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z którego wynika, iż dziennik budowy, konieczny do rozpoczęcia robót budowlanych, wydaje się dopiero w momencie gdy decyzja o pozwoleniu na budowę staje się wykonalna (a zatem jest również ostateczna).

Decyzja organu odwoławczego została zaskarżona do WSA w Łodzi, albowiem zdaniem skarżącej zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28 pr.bud. pozwolenie na budowę nie musi być ostateczne, aby móc rozpocząć roboty budowlane.

W wyroku z 11 stycznia 2017 roku WSA w Łodzi wskazał, że ustawodawca dokonując nowelizacji miał na uwadze przyspieszenie procesu budowlanego, przede wszystkim zakładając, iż nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji a inwestor będzie mógł dużo szybciej rozpocząć prace budowlane, a w momencie gdy decyzja uzyska charakter ostateczny nie będzie konieczności rozstrzygania co do robót już wykonanych. Inwestor chcąc przyspieszyć roboty budowlane podejmuje ryzyko, albowiem uchylenie pozwolenia na budowę powoduje konieczność wydania nowej decyzji w tym zakresie.

WSA w Łodzi uznał, iż pomimo wykreślenia w art. 28 pr.bud. słowa „ostatecznej”, zastosowanie znajdą zasady ogólne wyrażone w art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi decyzja nie ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Zgodnie z powyższym można uznać, że zapis o ostateczności decyzji wyrażony w art. 28 pr.bud. przed nowelizacją był zbyteczny i nowelizacja w celach porządkujących go wyeliminowała. Ponadto Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu odwoławczego, iż dziennik budowy można wydać, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Podsumowując, aby możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych konieczne jest posiadanie ostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę i to bez względu na fakt, iż przepisy pr.bud. nie stawiają takiego wymogu, albowiem wynika to z art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do pr.bud.


Blog Prawniczy

 • Ustalanie przebiegu granic nieruchomości

  W wyroku z 6 kwietnia 2017 roku o sygn. akt III SA/Gd 93/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (dalej jako: WSA w Gdańsku) uznał, iż zgodne oświadczenie stron jest niewystarczające przy ustalaniu przebiegu granic działki.

  WSA w Gdańsku rozpatrywał skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej jako: SKO) w przedmiocie stwierdzenia nieprawidłowości decyzji rozgraniczeniowej. Skarżący kwestionował decyzję SKO, w wyniku której geodeta dokonujący rozgraniczenia przedmiotowych działek, pozbawił jego matkę własności nieruchomości.

  Zdaniem skarżącego, przy rozgraniczaniu nieruchomości geodeta powinien brać pod uwagę stan prawny nieruchomości, istniejące znaki, ślady graniczne, wcześniejszą dokumentację czy też punkty osnowy geodezyjnej, a nie jedynie zgodne oświadczenia woli stron postępowania. W protokole granicznym powinno nastąpić przyjęcie granic, które zostały ukształtowane w dawnych postępowaniach, a nie zmiana przebiegu dotychczas obowiązujących granic.

  SKO zwróciło natomiast uwagę, że w protokole granicznym strony oświadczyły, iż nie zgłaszają zastrzeżeń co do przebiegu granic i że położenie znaków granicznych jest im znane, co potwierdziły własnoręcznymi podpisami.

  więcej
 • Remont a przebudowa obiektu budowlanego

  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 października 2017 roku o sygn. akt II OSK 264/16 wyjaśnił, iż wykonane roboty budowlane nie mogą stanowić remontu, jeżeli w ich wyniku nie dochodzi do odtworzenia jakiegokolwiek stanu, ale do powstania nowego obiektu budowlanego.

  W stanie faktycznym omawianej sprawy organ nadzoru budowlanego w wyniku przeprowadzonej kontroli ustalił, iż na działce skarżącego dokonana została przebudowa części budynku produkcyjnego poprzez obmurowanie przestrzeni między słupami wiaty, którą wykonano po obrysie rzutu dachu, co spowodowało zwiększenie powierzchni i kubatury.

  Wobec powyższego, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy (dalej jako: PINB) wstrzymał prowadzenie robót związanych z rozbudową budynku produkcyjnego prowadzonego bez wymaganego prawem pozwolenia oraz zobowiązał właścicieli do przedłożenia projektu budowlanego rozbudowy przedmiotowego budynku wraz z oceną techniczną wykonanych robót. Skarżący poinformował organ, że na działce nie miała miejsce rozbudowa budynku, a postawienie ściany nie można uznać za rozbudowę. W związku z nieprzedstawieniem odpowiedniej dokumentacji przez skarżącego, PINB nakazał właścicielom i inwestorom rozbiórkę samowolnie wykonanych robót budowlanych.

  więcej