Masz prawo nas wypróbować >>>

Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę a rozpoczęcie robót budowlanych

Od momentu nowelizacji art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: pr.bud.), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku, treść tego przepisu budziła wątpliwości.

Do czasu nowelizacji art. 28 ust. 1 pr.bud. miał następujące brzmienie:

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

Powołana nowelizacja spowodowała wykreślenie w art. 28 ust. 1 pr.bud. słowa „ostatecznej”, w związku z czym powstała wątpliwość co do tego, czy roboty budowlane można rozpocząć od razu po wydaniu pozwolenia na budowę, czy należy wstrzymać się do momentu, gdy decyzja stanie się ostateczna tzn. od decyzji nie będzie można wnieść odwołania w administracyjnym toku instancji.

W tej kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 11 stycznia 2017 roku o sygn. akt II SA/Łd 490/16.

W rozstrzygniętej przez Sąd sprawie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę a inwestor niezwłocznie rozpoczął i zakończył roboty budowlane. W międzyczasie wszczęto postępowanie odwoławcze i w jego wyniku pozwolenie na budowę zostało uchylone. W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy stwierdził, że zmiana art. 28 pr.bud. nie oznacza, iż można rozpocząć roboty budowlane w momencie gdy pozwolenie na budowę jest jeszcze nieostateczne. Ponadto wskazał na treść § 5 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z którego wynika, iż dziennik budowy, konieczny do rozpoczęcia robót budowlanych, wydaje się dopiero w momencie gdy decyzja o pozwoleniu na budowę staje się wykonalna (a zatem jest również ostateczna).

Decyzja organu odwoławczego została zaskarżona do WSA w Łodzi, albowiem zdaniem skarżącej zgodnie z literalnym brzmieniem art. 28 pr.bud. pozwolenie na budowę nie musi być ostateczne, aby móc rozpocząć roboty budowlane.

W wyroku z 11 stycznia 2017 roku WSA w Łodzi wskazał, że ustawodawca dokonując nowelizacji miał na uwadze przyspieszenie procesu budowlanego, przede wszystkim zakładając, iż nie zostanie wniesione odwołanie od decyzji a inwestor będzie mógł dużo szybciej rozpocząć prace budowlane, a w momencie gdy decyzja uzyska charakter ostateczny nie będzie konieczności rozstrzygania co do robót już wykonanych. Inwestor chcąc przyspieszyć roboty budowlane podejmuje ryzyko, albowiem uchylenie pozwolenia na budowę powoduje konieczność wydania nowej decyzji w tym zakresie.

WSA w Łodzi uznał, iż pomimo wykreślenia w art. 28 pr.bud. słowa „ostatecznej”, zastosowanie znajdą zasady ogólne wyrażone w art. 130 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którymi decyzja nie ulega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Zgodnie z powyższym można uznać, że zapis o ostateczności decyzji wyrażony w art. 28 pr.bud. przed nowelizacją był zbyteczny i nowelizacja w celach porządkujących go wyeliminowała. Ponadto Sąd zgodził się ze stanowiskiem organu odwoławczego, iż dziennik budowy można wydać, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna.

Podsumowując, aby możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych konieczne jest posiadanie ostatecznej (wykonalnej) decyzji o pozwoleniu na budowę i to bez względu na fakt, iż przepisy pr.bud. nie stawiają takiego wymogu, albowiem wynika to z art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do pr.bud.


Blog Prawniczy

 • Odpowiedzialność inwestora bezpośredniego za umowę zawartą z dalszym podwykonawcą

  Sąd Najwyższy w dniu 9 listopada 2016 roku wydał wyrok w sprawie o sygn. II CSK 118/16 rozstrzygający kwestię odpowiedzialności solidarnej inwestora bezpośredniego za zapłatę wynagrodzenia z umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą w sytuacji, w której inwestor nie został zawiadomiony o istnieniu zobowiązania ani jego treści.

  Zgodnie z obowiązującym do 31 maja 2017 roku art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego (dalej jako: K.c.) zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponosili solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

  Na podstawie art. 6471 § 2 K.c. obowiązującego do 31 maja 2017 roku do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą była wymagana zgoda inwestora. Zgoda inwestora bezpośredniego mogła być wyrażona w sposób czynny, polegający na wyraźnym lub dorozumianym oświadczeniu woli albo w sposób milczący poprzez niezgłoszenie sprzeciwu lub zastrzeżeń. Warunkiem dla zajścia milczącej zgody było przedstawienie inwestorowi umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie.

  W omawianej sprawie dalszy podwykonawca domagał się zapłaty wynagrodzenia przez inwestora i to w sytuacji, gdy umowę zawarł z nim podwykonawca, o czym nie zostali zawiadomieni inwestor bezpośredni i generalny wykonawca, a także inwestor zastępczy, który działał w imieniu i na rzecz inwestora bezpośredniego na postawie łączącego ich porozumienia. Jedynie inspektor nadzoru, działający z ramienia inwestora zastępczego, miał wiedzę o przedmiotowej umowie o podwykonawstwo.

  więcej
 • Ustalenie warunków zabudowy jako etap wstępny realizacji inwestycji

  Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2017 roku o sygn. akt II OSK 1048/15 rozstrzygnął kwestię dotyczącą ustalenia warunków zabudowy jako etapu wstępnego realizacji inwestycji.

  W przedmiotowej sprawie odmówiono uchylenia decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo-biurowo-handlowego o powierzchni sprzedaży poniżej 2.000 m2 z dwiema kondygnacjami zarzucając wnioskodawcom, iż nie posiadają statusu strony postępowania w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej jako: K.p.a.):

  „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

  Na decyzję o odmowie uchylenia decyzji o warunkach zabudowy wniesiono środek zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego uzasadniając m.in., że niedopuszczalne jest ograniczanie liczby stron postępowania, szczególnie w przypadku dużych inwestycji w zabudowie miejskiej, albowiem wywierają one wpływ również na nieruchomości niegraniczące z nimi bezpośrednio.

  więcej