Masz prawo nas wypróbować >>>

Charakter prawny dziennika budowy jako dowodu w postępowaniu cywilnym

W wyroku z 16 listopada 2016 roku o sygn. akt I CSK 795/15 Sąd Najwyższy zajął stanowisko w sprawie oceny charakteru prawnego dziennika budowy jako dowodu w postępowaniu cywilnym.

Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę, w której skarżący kwestionował ocenę Sądu Apelacyjnego, zgodnie z którą treść zapisów dziennika budowy, stanowiącego dowód w sprawie, nie korzysta z wynikających z art. 244 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej jako: K.p.c.) domniemań prawdziwości i prawidłowości zawartych w nim twierdzeń, gdyż nie jest to dokument urzędowy.

Zdaniem skarżącego, o posiadaniu przez dziennik budowy charakteru dokumentu urzędowego świadczy treść art. 45 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: PrBud), zgodnie z którym: „Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.”.

Należy wskazać, że w postępowaniu cywilnym rozróżnia się dokumenty urzędowe (vide: art. 244 K.p.c.) oraz dokumenty prywatne (vide: art. 245 K.p.c.).

Zgodnie z art. 244 § 1 K.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone.

Natomiast dokument prywatny, sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie (vide: art. 245 K.p.c.).

Sąd Najwyższy wskazał, że dokumenty urzędowe w świetle art. 244 K.p.c. muszą co do zasady pochodzić od podmiotów prawa publicznego.

Prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1) PrBud jest obowiązkiem kierownika budowy (robót), który nie jest organem władzy publicznej lub innym wskazanym w art. 244 K.p.c.

Skoro kierownik budowy (robót) nie jest organem władzy publicznej, prowadzony przez niego dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym.

Sąd Najwyższy stwierdził, że dziennik budowy stanowi dokument prywatny w rozumieniu art. 245 K.p.c., wobec czego:

[…] przytoczone przez skarżącego wpisy kierownika budowy wyrażały jedynie jego opinię, która nie była wiążąca dla Sądu orzekającego w sprawie.”.

Dziennik budowy może stanowić dowód w sprawie, a okoliczności w nim przytoczone mogą mieć wpływ na jej rozstrzygnięcie, choć prawdziwość tych okoliczności podlega badaniu Sądu, chociażby w odniesieniu do pozostałych dowodów.

W przypadku dziennika budowy ma to szczególne znaczenie, ponieważ jest to dokument sporządzany przez konkretny, wykwalifikowany podmiot, który ma obowiązek odnotowywać w nim przebieg budowy (robót).

Tym samym, skoro dziennik budowy nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 K.p.c., zapisy w nim zawarte nie mogą korzystać z domniemania prawdziwości i prawidłowości, jak w przypadku informacji zamieszczonych w dokumencie urzędowym.


Blog Prawniczy

 • Zmiana reguł solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu robót budowlanych

  W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie Ustawa z 7 kwietnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933), zmieniająca m.in. art. 6471 Kodeksu cywilnego (dalej jako: K.c.), określający reguły solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych.

  Od wielu lat art. 6471 K.c. wzbudza wiele wątpliwości interpretacyjnych chociażby w zakresie formy w jakiej powinna zostać wyrażona zgoda inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą i czy może ona mieć charakter dorozumiany.

  Nowelizacja doprecyzowuje i reguluje wiele kwestii związanych z solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

  Najistotniejszą zmianą jest zlikwidowanie konieczności uzyskania zgody inwestora na zawarcie przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą.

  więcej
 • Ostateczność decyzji o pozwoleniu na budowę a rozpoczęcie robót budowlanych

  Od momentu nowelizacji art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (dalej jako: pr.bud.), która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku, treść tego przepisu budziła wątpliwości.

  Do czasu nowelizacji art. 28 ust. 1 pr.bud. miał następujące brzmienie:

  Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31.

  Powołana nowelizacja spowodowała wykreślenie w art. 28 ust. 1 pr.bud. słowa „ostatecznej”, w związku z czym powstała wątpliwość co do tego, czy roboty budowlane można rozpocząć od razu po wydaniu pozwolenia na budowę, czy należy wstrzymać się do momentu, gdy decyzja stanie się ostateczna tzn. od decyzji nie będzie można wnieść odwołania w administracyjnym toku instancji.

  więcej